MV ČR
MZ ČRArt Language Factory, člen asociace Open Royal Academy, reg. ČR 10. 9. 2008.  IČ: 227 24 303. Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Vážený pan MUDr. Martin Holcát, MBA
Ministr zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane ministře

Dne 26. 12. 2013 jsme pro Open Royal Academy (América & Europa), Piso 6.B IZQUIERDA, C. Doctor Maranon n. 4, 180 14 Granada, Espana podali u Úřadu vlády ČR níže uvedenou žádost ze zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 9.1.2014 vydal  Úřad vlády České republiky rozhodnutí č.j. 165443/2013-OSV, ve kterém uvedl, že kromě žádosti číslo I (červeně označeno) patřící do působnosti Ministerstva vnitra ČR musíme celou žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.směřovat MZ ČR.

 Proto se na Vás obracím jako na statutárního zástupce MZ ČR s žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb a prosím Vás laskavě o dodržení zákonné lhůty a zaslání Vašeho rozhodnutí poštou na naši výše uvedenou poštovní adresu. Prosím v rozhodnutí nejprve citovat vlastní žádost. Na žádost pod bodem VII. E) neodpovídejte (červeně označeno), Úřad vlády ČR nám sdělil, že Rada vlády nemá žádné pravomoce.
Děkuji.

Žádost přikládám v příloze a jsem s upřímným pozdravem.

Jana Dvořáková, McA, předsedkyně správní rady Art Language Factory

Příloha: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

V Olomouci dne 15.1.2014

I.
Kdy, jakými dokumentem a kterého orgánu I.A) je v ČR rozhodnuto o právně závazné metodice měření obsahu THC v konopí policií. I.B) Pokud má policie výjimku a nemusí používat právně závaznou evropskou metodiku, zašlete dokument o výjimce měření obsahu THC ve smyslu kontroly obchodovatelných produktů konopí (včetně semen) dle směrnice 98/34/ES.

II.
Jakým dokumentem II. A) získala ČR výjimku pro 3 zcela rozličné druhy konopných produktů (podle obsahu CBD a THC) uvedené v definici konopí (konopného produktu) v zákoně o  návykových látkách s obsahem do 0,3% / nad 0,3 %  THC.  II. B) Sdělte, zda je výjimka vyřešena v přístupové smlouvě ČR k EU a sdělte náležitosti. II. C) Sdělte výjimku pro ČR pro možnost pěstování konopí s obsahem do 0,3% THC, nikoliv do 0,2% THC, jak je v EU zákonnou normou. II. D) Sdělte orgán pro registrace genetik konopí s obsahem do 0,3% THC, když konopí do 0,2% THC je dle EU registrováno v tzv. odrůdových knihách.  

III.
Jakým dokumentem byla pro ČR udělena výjimka pro notifikaci novely zákona návykových látkách dle 98/34/ES schválené jako zákon č. 273/2013 Sb., když schválená novela uvedená ve Sbírce zákonů v září 2013 se od novely zaslané v květnu 2012 Českou republikou Evropské komisi k notifikaci dle 98/34/ES zcela zásadně odlišuje právě v technických aspektech výroby produktů z konopí do a nad limit % THC včetně limitů % THC pro šlechtění a pěstování, což je jinak v rozporu s právem EU i ČR.

IV.
Pokud pro věc uvedenou v žádosti č. III. nebyla ČR udělena výjimka, jakým dokumentem byla ČR udělena výjimka nenotifikovat do roku 2014 dle 98/34/ES novelizace změn technických předpisů ustanovení zákona o návykových látkách od roku 2004 u výroby (včetně šlechtění) konopí a konopných produktů s obsahem do/nad 0,3% THC, a to k jednání (na ploše do/nad 100m2/subjekt) IV. A) bez povolení úřadů (§§ 5, odst. 5 a 29) IV. B) s povolením úřadů (§§ 8 a 24) včetně IV. C) novelizace ustanovení o výrobě a izolaci konopných pryskyřic (§ 15, pism. f) ve smyslu 98/34/ES dle novely zákonem č. 50/2013 Sb. včetně předchozích novelizací a změn po vstupu do EU.  

V.
Jakým dokumentem byla pro ČR udělena výjimka V. A) nenotifikovat dle 98/34/ES čtyři obchodovatelné produkty (odrůdy) konopí uvedené ve vyhlášce MZ ČR č. 221/2013 Sb. s garantovaným obsahem CBD a THC. V. B) pro jakého konkrétního výrobce daných genetik konopí (produktů) uvedených ve vyhlášce MZ ČR tak ČR směla činit. V. C) Pokud dané genetiky konopí notifikoval dle 98/34/ES výrobce, sdělte podkladové vědecké studie dokládající terapeutický efekt právě těchto a takto složených genetik konopí vůči konkrétní nemoci za deklarovaného způsobu užití a dávkování konopného produktu, které vedly ČR k uvedení daných genetik do  vyhlášky MZ ČR č. 221/2013 Sb. V. D)Jaká kriteria složení genetik konopí ohledně kanabinoidů CBD a THC byla ČR přijata pro zavedení obchodovatelných konopných produktů do vyhlášky MZ ČR.

VI.
Jaký dokument, kterého orgánu a kterého/kterých států VI. A) rozhodl o registraci názvu (značky) čtyř obchodovatelných odrůd (produktů) konopí s deklarovaným obsahem CBD a THC ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 221/2013 Sb. VI. B) Pokud v ČR a EU, resp. u členských zemích EU existují orgány pro registraci genetik (produktů) konopí s obsahem nad 0,2% THC jako mají genetiky konopí do 0,2% THC v rámci registrace do tzv. odrůdových knih, sdělte názvy, kontaktní údaje a podmínky k registraci.  

VII.
Které státní orgány ČR jsou odpovědné za VII. A) kontrolu a bezbariérovou realizaci obchodu s konopím dle směrnice 98/34/ES VII. B) podporu výzkumu šlechtění léčivých odrůd konopí s VII. C) obsahem do 0,3% THC a VII. D) s obsahem nad 0,3% THC. VII. E) Pokud takové orgány v ČR nejsou, (možná nad rámec zákona 106/1999 Sb.) žádáme vědět, zda je Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky orgánem, který může danou věc kompetenčně opravdu urychleně vyřešit i s ohledem na povolení výroby (2004/2009) a pěstování a šlechtění konopí (2004/2014) s obsahem do/nad 0,3% THC na ploše do/nad 100 m2 pěstitelské plochy (2004) k výzkumným (pokusnickým) a terapeutickým účelům a možnost prodeje léčivých genetik konopí a semen pěstitelům v EU i mimo EU dle 98/34/ES. 

Překlad: Jaromír Kafka, MMCA, AK DHC (IČ: 266 70 232) 

Supervize: Stepan Fryi (USA)

Dne 26. 12. 2013                     

Jana Dvořáková, McA, předsedkyně správní rady Art Language Factory

Dopoledne zasláno:

Art Language Factory, člen asociace Open Royal Academy, reg. ČR 10. 9. 2008.  IČ: 227 24 303. Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Vážený pan MUDr. Martin Holcát, MBA
Ministr zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane ministře

Dne 26. 12. 2013 jsme pro Open Royal Academy (América & Europa), Piso 6.B IZQUIERDA, C. Doctor Maranon n. 4, 180 14 Granada, Espana podali u Úřadu vlády ČR níže uvedenou žádost ze zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 9.1.2014 vydal  Úřad vlády České republiky rozhodnutí č.j. 165443/2013-OSV, ve kterém uvedl, že kromě žádosti číslo I (červeně označeno) patřící do působnosti Ministerstva vnitra ČR musíme celou žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.směřovat MZ ČR.

 Proto se na Vás obracím jako na statutárního zástupce MZ ČR s žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb a prosím Vás laskavě o dodržení zákonné lhůty a zaslání Vašeho rozhodnutí poštou na naši výše uvedenou poštovní adresu. Prosím v rozhodnutí nejprve citovat vlastní žádost. Na žádost pod bodem VII. E) neodpovídejte (červeně označeno), Úřad vlády ČR nám sdělil, že Rada vlády nemá žádné pravomoce.
Děkuji.

Žádost přikládám v příloze a jsem s upřímným pozdravem.

Jana Dvořáková, McA, předsedkyně správní rady Art Language Factory

Příloha: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

V Olomouci dne 15.1.2014

I.
Kdy, jakými dokumentem a kterého orgánu I.A) je v ČR rozhodnuto o právně závazné metodice měření obsahu THC v konopí policií. I.B) Pokud má policie výjimku a nemusí používat právně závaznou evropskou metodiku, zašlete dokument o výjimce měření obsahu THC ve smyslu kontroly obchodovatelných produktů konopí (včetně semen) dle směrnice 98/34/ES.

II.
Jakým dokumentem II. A) získala ČR výjimku pro 3 zcela rozličné druhy konopných produktů (podle obsahu CBD a THC) uvedené v definici konopí (konopného produktu) v zákoně o  návykových látkách s obsahem do 0,3% / nad 0,3 %  THC.  II. B) Sdělte, zda je výjimka vyřešena v přístupové smlouvě ČR k EU a sdělte náležitosti. II. C) Sdělte výjimku pro ČR pro možnost pěstování konopí s obsahem do 0,3% THC, nikoliv do 0,2% THC, jak je v EU zákonnou normou. II. D) Sdělte orgán pro registrace genetik konopí s obsahem do 0,3% THC, když konopí do 0,2% THC je dle EU registrováno v tzv. odrůdových knihách.  

III.
Jakým dokumentem byla pro ČR udělena výjimka pro notifikaci novely zákona návykových látkách dle 98/34/ES schválené jako zákon č. 273/2013 Sb., když schválená novela uvedená ve Sbírce zákonů v září 2013 se od novely zaslané v květnu 2012 Českou republikou Evropské komisi k notifikaci dle 98/34/ES zcela zásadně odlišuje právě v technických aspektech výroby produktů z konopí do a nad limit % THC včetně limitů % THC pro šlechtění a pěstování, což je jinak v rozporu s právem EU i ČR.

IV.
Pokud pro věc uvedenou v žádosti č. III. nebyla ČR udělena výjimka, jakým dokumentem byla ČR udělena výjimka nenotifikovat do roku 2014 dle 98/34/ES novelizace změn technických předpisů ustanovení zákona o návykových látkách od roku 2004 u výroby (včetně šlechtění) konopí a konopných produktů s obsahem do/nad 0,3% THC, a to k jednání (na ploše do/nad 100m2/subjekt) IV. A) bez povolení úřadů (§§ 5, odst. 5 a 29) IV. B) s povolením úřadů (§§ 8 a 24) včetně IV. C) novelizace ustanovení o výrobě a izolaci konopných pryskyřic (§ 15, pism. f) ve smyslu 98/34/ES dle novely zákonem č. 50/2013 Sb. včetně předchozích novelizací a změn po vstupu do EU.  

V.
Jakým dokumentem byla pro ČR udělena výjimka V. A) nenotifikovat dle 98/34/ES čtyři obchodovatelné produkty (odrůdy) konopí uvedené ve vyhlášce MZ ČR č. 221/2013 Sb. s garantovaným obsahem CBD a THC. V. B) pro jakého konkrétního výrobce daných genetik konopí (produktů) uvedených ve vyhlášce MZ ČR tak ČR směla činit. V. C) Pokud dané genetiky konopí notifikoval dle 98/34/ES výrobce, sdělte podkladové vědecké studie dokládající terapeutický efekt právě těchto a takto složených genetik konopí vůči konkrétní nemoci za deklarovaného způsobu užití a dávkování konopného produktu, které vedly ČR k uvedení daných genetik do  vyhlášky MZ ČR č. 221/2013 Sb. V. D)Jaká kriteria složení genetik konopí ohledně kanabinoidů CBD a THC byla ČR přijata pro zavedení obchodovatelných konopných produktů do vyhlášky MZ ČR.

VI.
Jaký dokument, kterého orgánu a kterého/kterých států VI. A) rozhodl o registraci názvu (značky) čtyř obchodovatelných odrůd (produktů) konopí s deklarovaným obsahem CBD a THC ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 221/2013 Sb. VI. B) Pokud v ČR a EU, resp. u členských zemích EU existují orgány pro registraci genetik (produktů) konopí s obsahem nad 0,2% THC jako mají genetiky konopí do 0,2% THC v rámci registrace do tzv. odrůdových knih, sdělte názvy, kontaktní údaje a podmínky k registraci.  

VII.
Které státní orgány ČR jsou odpovědné za VII. A) kontrolu a bezbariérovou realizaci obchodu s konopím dle směrnice 98/34/ES VII. B) podporu výzkumu šlechtění léčivých odrůd konopí s VII. C) obsahem do 0,3% THC a VII. D) s obsahem nad 0,3% THC. VII. E) Pokud takové orgány v ČR nejsou, (možná nad rámec zákona 106/1999 Sb.) žádáme vědět, zda je Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky orgánem, který může danou věc kompetenčně opravdu urychleně vyřešit i s ohledem na povolení výroby (2004/2009) a pěstování a šlechtění konopí (2004/2014) s obsahem do/nad 0,3% THC na ploše do/nad 100 m2 pěstitelské plochy (2004) k výzkumným (pokusnickým) a terapeutickým účelům a možnost prodeje léčivých genetik konopí a semen pěstitelům v EU i mimo EU dle 98/34/ES. 

Překlad: Jaromír Kafka, MMCA, AK DHC (IČ: 266 70 232) 

Supervize: Stepan Fryi (USA)

Dne 26. 12. 2013                     

Jana Dvořáková, McA, předsedkyně správní rady Art Language FactoryArt Language Factory, člen asociace Open Royal Academy, reg. ČR 10. 9. 2008.  IČ: 227 24 303. Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Vážený pan MUDr. Martin Holcát, MBA
Ministr zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane ministře

Dne 26. 12. 2013 jsme pro Open Royal Academy (América & Europa), Piso 6.B IZQUIERDA, C. Doctor Maranon n. 4, 180 14 Granada, Espana podali u Úřadu vlády ČR níže uvedenou žádost ze zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 9.1.2014 vydal  Úřad vlády České republiky rozhodnutí č.j. 165443/2013-OSV, ve kterém uvedl, že kromě žádosti číslo I (červeně označeno) patřící do působnosti Ministerstva vnitra ČR musíme celou žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.směřovat MZ ČR.

 Proto se na Vás obracím jako na statutárního zástupce MZ ČR s žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb a prosím Vás laskavě o dodržení zákonné lhůty a zaslání Vašeho rozhodnutí poštou na naši výše uvedenou poštovní adresu. Prosím v rozhodnutí nejprve citovat vlastní žádost. Na žádost pod bodem VII. E) neodpovídejte (červeně označeno), Úřad vlády ČR nám sdělil, že Rada vlády nemá žádné pravomoce.
Děkuji.

Žádost přikládám v příloze a jsem s upřímným pozdravem.

Jana Dvořáková, McA, předsedkyně správní rady Art Language Factory

Příloha: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

V Olomouci dne 15.1.2014

I.
Kdy, jakými dokumentem a kterého orgánu I.A) je v ČR rozhodnuto o právně závazné metodice měření obsahu THC v konopí policií. I.B) Pokud má policie výjimku a nemusí používat právně závaznou evropskou metodiku, zašlete dokument o výjimce měření obsahu THC ve smyslu kontroly obchodovatelných produktů konopí (včetně semen) dle směrnice 98/34/ES.

II.
Jakým dokumentem II. A) získala ČR výjimku pro 3 zcela rozličné druhy konopných produktů (podle obsahu CBD a THC) uvedené v definici konopí (konopného produktu) v zákoně o  návykových látkách s obsahem do 0,3% / nad 0,3 %  THC.  II. B) Sdělte, zda je výjimka vyřešena v přístupové smlouvě ČR k EU a sdělte náležitosti. II. C) Sdělte výjimku pro ČR pro možnost pěstování konopí s obsahem do 0,3% THC, nikoliv do 0,2% THC, jak je v EU zákonnou normou. II. D) Sdělte orgán pro registrace genetik konopí s obsahem do 0,3% THC, když konopí do 0,2% THC je dle EU registrováno v tzv. odrůdových knihách.  

III.
Jakým dokumentem byla pro ČR udělena výjimka pro notifikaci novely zákona návykových látkách dle 98/34/ES schválené jako zákon č. 273/2013 Sb., když schválená novela uvedená ve Sbírce zákonů v září 2013 se od novely zaslané v květnu 2012 Českou republikou Evropské komisi k notifikaci dle 98/34/ES zcela zásadně odlišuje právě v technických aspektech výroby produktů z konopí do a nad limit % THC včetně limitů % THC pro šlechtění a pěstování, což je jinak v rozporu s právem EU i ČR.

IV.
Pokud pro věc uvedenou v žádosti č. III. nebyla ČR udělena výjimka, jakým dokumentem byla ČR udělena výjimka nenotifikovat do roku 2014 dle 98/34/ES novelizace změn technických předpisů ustanovení zákona o návykových látkách od roku 2004 u výroby (včetně šlechtění) konopí a konopných produktů s obsahem do/nad 0,3% THC, a to k jednání (na ploše do/nad 100m2/subjekt) IV. A) bez povolení úřadů (§§ 5, odst. 5 a 29) IV. B) s povolením úřadů (§§ 8 a 24) včetně IV. C) novelizace ustanovení o výrobě a izolaci konopných pryskyřic (§ 15, pism. f) ve smyslu 98/34/ES dle novely zákonem č. 50/2013 Sb. včetně předchozích novelizací a změn po vstupu do EU.  

V.
Jakým dokumentem byla pro ČR udělena výjimka V. A) nenotifikovat dle 98/34/ES čtyři obchodovatelné produkty (odrůdy) konopí uvedené ve vyhlášce MZ ČR č. 221/2013 Sb. s garantovaným obsahem CBD a THC. V. B) pro jakého konkrétního výrobce daných genetik konopí (produktů) uvedených ve vyhlášce MZ ČR tak ČR směla činit. V. C) Pokud dané genetiky konopí notifikoval dle 98/34/ES výrobce, sdělte podkladové vědecké studie dokládající terapeutický efekt právě těchto a takto složených genetik konopí vůči konkrétní nemoci za deklarovaného způsobu užití a dávkování konopného produktu, které vedly ČR k uvedení daných genetik do  vyhlášky MZ ČR č. 221/2013 Sb. V. D)Jaká kriteria složení genetik konopí ohledně kanabinoidů CBD a THC byla ČR přijata pro zavedení obchodovatelných konopných produktů do vyhlášky MZ ČR.

VI.
Jaký dokument, kterého orgánu a kterého/kterých států VI. A) rozhodl o registraci názvu (značky) čtyř obchodovatelných odrůd (produktů) konopí s deklarovaným obsahem CBD a THC ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 221/2013 Sb. VI. B) Pokud v ČR a EU, resp. u členských zemích EU existují orgány pro registraci genetik (produktů) konopí s obsahem nad 0,2% THC jako mají genetiky konopí do 0,2% THC v rámci registrace do tzv. odrůdových knih, sdělte názvy, kontaktní údaje a podmínky k registraci.  

VII.
Které státní orgány ČR jsou odpovědné za VII. A) kontrolu a bezbariérovou realizaci obchodu s konopím dle směrnice 98/34/ES VII. B) podporu výzkumu šlechtění léčivých odrůd konopí s VII. C) obsahem do 0,3% THC a VII. D) s obsahem nad 0,3% THC. VII. E) Pokud takové orgány v ČR nejsou, (možná nad rámec zákona 106/1999 Sb.) žádáme vědět, zda je Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky orgánem, který může danou věc kompetenčně opravdu urychleně vyřešit i s ohledem na povolení výroby (2004/2009) a pěstování a šlechtění konopí (2004/2014) s obsahem do/nad 0,3% THC na ploše do/nad 100 m2 pěstitelské plochy (2004) k výzkumným (pokusnickým) a terapeutickým účelům a možnost prodeje léčivých genetik konopí a semen pěstitelům v EU i mimo EU dle 98/34/ES. 

Překlad: Jaromír Kafka, MMCA, AK DHC (IČ: 266 70 232) 

Supervize: Stepan Fryi (USA)

Dne 26. 12. 2013                     

Jana Dvořáková, McA, předsedkyně správní rady Art Language Factory

Dopoledne zasláno:

Art Language Factory, člen asociace Open Royal Academy, reg. ČR 10. 9. 2008.  IČ: 227 24 303. Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Vážený pan MUDr. Martin Holcát, MBA
Ministr zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane ministře

Dne 26. 12. 2013 jsme pro Open Royal Academy (América & Europa), Piso 6.B IZQUIERDA, C. Doctor Maranon n. 4, 180 14 Granada, Espana podali u Úřadu vlády ČR níže uvedenou žádost ze zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 9.1.2014 vydal  Úřad vlády České republiky rozhodnutí č.j. 165443/2013-OSV, ve kterém uvedl, že kromě žádosti číslo I (červeně označeno) patřící do působnosti Ministerstva vnitra ČR musíme celou žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.směřovat MZ ČR.

 Proto se na Vás obracím jako na statutárního zástupce MZ ČR s žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb a prosím Vás laskavě o dodržení zákonné lhůty a zaslání Vašeho rozhodnutí poštou na naši výše uvedenou poštovní adresu. Prosím v rozhodnutí nejprve citovat vlastní žádost. Na žádost pod bodem VII. E) neodpovídejte (červeně označeno), Úřad vlády ČR nám sdělil, že Rada vlády nemá žádné pravomoce.
Děkuji.

Žádost přikládám v příloze a jsem s upřímným pozdravem.

Jana Dvořáková, McA, předsedkyně správní rady Art Language Factory

Příloha: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

V Olomouci dne 15.1.2014

I.
Kdy, jakými dokumentem a kterého orgánu I.A) je v ČR rozhodnuto o právně závazné metodice měření obsahu THC v konopí policií. I.B) Pokud má policie výjimku a nemusí používat právně závaznou evropskou metodiku, zašlete dokument o výjimce měření obsahu THC ve smyslu kontroly obchodovatelných produktů konopí (včetně semen) dle směrnice 98/34/ES.

II.
Jakým dokumentem II. A) získala ČR výjimku pro 3 zcela rozličné druhy konopných produktů (podle obsahu CBD a THC) uvedené v definici konopí (konopného produktu) v zákoně o  návykových látkách s obsahem do 0,3% / nad 0,3 %  THC.  II. B) Sdělte, zda je výjimka vyřešena v přístupové smlouvě ČR k EU a sdělte náležitosti. II. C) Sdělte výjimku pro ČR pro možnost pěstování konopí s obsahem do 0,3% THC, nikoliv do 0,2% THC, jak je v EU zákonnou normou. II. D) Sdělte orgán pro registrace genetik konopí s obsahem do 0,3% THC, když konopí do 0,2% THC je dle EU registrováno v tzv. odrůdových knihách.  

III.
Jakým dokumentem byla pro ČR udělena výjimka pro notifikaci novely zákona návykových látkách dle 98/34/ES schválené jako zákon č. 273/2013 Sb., když schválená novela uvedená ve Sbírce zákonů v září 2013 se od novely zaslané v květnu 2012 Českou republikou Evropské komisi k notifikaci dle 98/34/ES zcela zásadně odlišuje právě v technických aspektech výroby produktů z konopí do a nad limit % THC včetně limitů % THC pro šlechtění a pěstování, což je jinak v rozporu s právem EU i ČR.

IV.
Pokud pro věc uvedenou v žádosti č. III. nebyla ČR udělena výjimka, jakým dokumentem byla ČR udělena výjimka nenotifikovat do roku 2014 dle 98/34/ES novelizace změn technických předpisů ustanovení zákona o návykových látkách od roku 2004 u výroby (včetně šlechtění) konopí a konopných produktů s obsahem do/nad 0,3% THC, a to k jednání (na ploše do/nad 100m2/subjekt) IV. A) bez povolení úřadů (§§ 5, odst. 5 a 29) IV. B) s povolením úřadů (§§ 8 a 24) včetně IV. C) novelizace ustanovení o výrobě a izolaci konopných pryskyřic (§ 15, pism. f) ve smyslu 98/34/ES dle novely zákonem č. 50/2013 Sb. včetně předchozích novelizací a změn po vstupu do EU.  

V.
Jakým dokumentem byla pro ČR udělena výjimka V. A) nenotifikovat dle 98/34/ES čtyři obchodovatelné produkty (odrůdy) konopí uvedené ve vyhlášce MZ ČR č. 221/2013 Sb. s garantovaným obsahem CBD a THC. V. B) pro jakého konkrétního výrobce daných genetik konopí (produktů) uvedených ve vyhlášce MZ ČR tak ČR směla činit. V. C) Pokud dané genetiky konopí notifikoval dle 98/34/ES výrobce, sdělte podkladové vědecké studie dokládající terapeutický efekt právě těchto a takto složených genetik konopí vůči konkrétní nemoci za deklarovaného způsobu užití a dávkování konopného produktu, které vedly ČR k uvedení daných genetik do  vyhlášky MZ ČR č. 221/2013 Sb. V. D)Jaká kriteria složení genetik konopí ohledně kanabinoidů CBD a THC byla ČR přijata pro zavedení obchodovatelných konopných produktů do vyhlášky MZ ČR.

VI.
Jaký dokument, kterého orgánu a kterého/kterých států VI. A) rozhodl o registraci názvu (značky) čtyř obchodovatelných odrůd (produktů) konopí s deklarovaným obsahem CBD a THC ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 221/2013 Sb. VI. B) Pokud v ČR a EU, resp. u členských zemích EU existují orgány pro registraci genetik (produktů) konopí s obsahem nad 0,2% THC jako mají genetiky konopí do 0,2% THC v rámci registrace do tzv. odrůdových knih, sdělte názvy, kontaktní údaje a podmínky k registraci.  

VII.
Které státní orgány ČR jsou odpovědné za VII. A) kontrolu a bezbariérovou realizaci obchodu s konopím dle směrnice 98/34/ES VII. B) podporu výzkumu šlechtění léčivých odrůd konopí s VII. C) obsahem do 0,3% THC a VII. D) s obsahem nad 0,3% THC. VII. E) Pokud takové orgány v ČR nejsou, (možná nad rámec zákona 106/1999 Sb.) žádáme vědět, zda je Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky orgánem, který může danou věc kompetenčně opravdu urychleně vyřešit i s ohledem na povolení výroby (2004/2009) a pěstování a šlechtění konopí (2004/2014) s obsahem do/nad 0,3% THC na ploše do/nad 100 m2 pěstitelské plochy (2004) k výzkumným (pokusnickým) a terapeutickým účelům a možnost prodeje léčivých genetik konopí a semen pěstitelům v EU i mimo EU dle 98/34/ES. 

Překlad: Jaromír Kafka, MMCA, AK DHC (IČ: 266 70 232) 

Supervize: Stepan Fryi (USA)

Dne 26. 12. 2013                     

Jana Dvořáková, McA, předsedkyně správní rady Art Language Factory

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Vaše zpráva ze dne: 7.2.2014 00:12:55 v souboru obsahu zprávy: stížnost/odvolání/po...
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX00LBL0P
Datum zaevidování: 7.2.2014 06:56:01

Art Language Factory, člen asociace Open Royal Academy, reg. ČR 10. 9. 2008.  IČ: 227 24 303. Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Věc: Stížnost/odvolání na MZ ČR dle zákona č. 106/1999 Sb. na nerozhodnutí a obstrukce
Dne 15.1.2014 jsme podali poštou a v souladu s judikaturou, která jednoznačně dovodila, že trestní, civilní či správní úkon, který je podáván elektronicky (datovou zprávou) nemusí být opatřen uznávaným elektronickým podpisem, obsahuje-li potřebné identifikační údaje (viz naposledy rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2013, č. j. 8 Ans 15/2012-34 nebo rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. 12. 2012, č. j. 8 A 52/2012-47, obě rozhodnutí jsou dostupná na webové stránce Nejvyššího správního soudu) jsme podali níže uvedenou žádost dle zákona 106/1999 Sb. také elektronicky. . Níže je uvedena veškerá  komunikace s MZ ČR k věci.
Do dnešního dne nebylo vydáno rozhodnutí MZ ČR. K dílčí části žádosti bylo vydáno jakési sdělení, které je již druhou obstrukcí v řízení.
Žádáme rozkladovou komisi ministra,  aby nařídil žádané informace vydat v souladu se zákonem
Děkuji. Jana Dvořáková, McA, předsedkyně správní rady

dne 6.2.2014

Berte prosím níže uvedené rozhodnutí MZ ČR jako stížnost na rozhodnutí MZ ČR

Předsedou právnické osoby Art Language Factory je Jana Dvořáková, McA, nevíme o tom, že by byla operována na muže a že by snad žádost podávala fyzická osoba.
Pokud jsme omylem nechali v emailu patu, kterou tam má pan Dvořák, ještě to neznamená,  toho musíte zneužívat. Nepište nám, co se domníváte a co asi máme na mysli a podobné hloupé spekulace, ale dle co je dle zákona č. 106/1999 Sb. k žádosti nutné odpovědět.
K žádost se vydává rozhodnutí s konkrétní sp. zn. a dalšími náležitostmi včetně citace žádosti
Níže uvedené je odpovědí na celou řadu dalších žádostí, které jsme dosud v rozporu se zákonem neobdrželi, i když je již po termínu.
Děkuj za urgentní vyřízení
Jana Dvořáková, McA
Předsedkyně Art Language Factory
Dne 5. února 2014 8:39 Šebor Václav Mgr. <Vaclav.Sebor@mzcr.cz> napsal(a):
K Vašemu sdělení (viz níže)uvádíme:
ad. II.A) Pokud máte na mysli „obsah“ vyhlášky o předepisování konopí pro léčebné použití – kde se  konkrétně  uvádí % obsah látek THC a % obsah látek CBD, pak se jedná o vyhlášku, která patří do gesce odboru FAR a byla vypracována ve spolupráci se SÚKLem. Zákon č. 167/1998 Sb. - co se týká množství 0,3% THC, tak se toto množství vztahuje jen na tzv. technické konopí a podmínky jeho pěstování, a ne na konopí pro léčebné použití.
ad. II B)Není zcela jasné, co vyplývá z Vašeho dotazu, ale pokud se jedná o vyhlášku o předepisování konopí pro léčebné použití ( vyhl. č. 221/2013 Sb.), ta byla opravdu řádně notifikována v souladu se směrnicí 98/34 ES.
ad II.C) Obsah 0,3% THC se týká technického konopí, EU řeší obsah THC z pohledu dotačních titulů, více sdělí příslušný rezort za tuto komoditu (MZE ČR).
ad II. D) sdělí MZE ČR.
s pozdravem
Mgr. VÁCLAV ŠEBOR
Odbor komunikace s veřejností
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 972 601, gsm: +420 602 451 884
e-mail: vaclav.sebor@mzcr.cz, www.mzcr.cz


Dne 15. ledna 2014 14:59 Kubíková Karla <Karla.Kubikova@mzcr.cz> napsal(a):
Vážená paní,
obdrželi jsme Vaši žádost, kterou jste zaslala na Ministerstvo zdravotnictví ČR dle zákona č. 106/1999 Sb.,  elektronicky na nesprávnou adresu „veřejnost“.  Žádáme Vás o zaslání této Vaší žádosti na elektronickou  adresu ministerstva a to: mzcr@mzcr.cz.
Pokud podáváte žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. jako fyzická osoba, musíte dle tohoto zákona podle § 14, odst. 2 uvést jméno, příjmení, datum narození a adresu Vašeho trvalého bydliště.  Z Vaší žádosti bohužel není patrné, kdo o informace žádá.
Po doručení doplňujících povinných údajů na výše uvedenou elektronickou adresu Ministerstva zdravotnictví ČR, bude Vaše žádost vyřízena dle zákona č. 106/1999 Sb. v zákonem stanovené lhůtě, od data doručení doplněné žádosti o povinné údaje.

S pozdravem

Karla Kubíková
Odbor komunikace s veřejností
Ministerstvo zdravotnictví ČR

Art Language Factory, člen asociace Open Royal Academy, reg. ČR 10. 9. 2008.  IČ: 227 24 303. Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
Vážený pan MUDr. Martin Holcát, MBA
Ministr zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Věc: Upřesnění k žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený pane ministře
a) žádost z 15.1.2014 byla a je adresována na mzcr@mzcr.cz, verejnost@mzcr.cz a nyní i na Karla.Kubikova@mzcr.cz
b) jak bylo a je v záhlaví uvedeno, žádost podává právnická osoba a uvedli jsme a uvádíme všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb.
c) připojte prosím doplňující sdělení k Identifikátoru dokumentu: MZDRX00L449A z 15.1.2014 13:11:45
Děkuji

Jana Dvořáková, McA, předsedkyně správní rady Art Language Factory


Art Language Factory, člen asociace Open Royal Academy, reg. ČR 10. 9. 2008.  IČ: 227 24 303. Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2
mzcr@mzcr.cz, verejnost@mzcr.cz
Věc: Odpověď na žádost MZ ČR ze dne 27.1.2014 č.j. MZDR 2450/2014/TIS
Dne 15.1.2014 jsme podali ministru Holcátovi žádost dle zákona 106/199 Sb.,  kterou k MZ ČR postoupil k vyřízení Úřad vlády ČR a dne 27.1.2014 jsme byli vyzváni, abychom věděli, že žádost číslo I řeší MV ČR (což jsme uvedli a označili červeně) a dále upřesnili bod II žádosti, aniž by bylo sděleno, co je pro MZ ČR nesrozumitelné, když zákon o návykových látkách ještě před vstupem do EU doposud definuje jako jeden konopný produkt v rozporu se Směrnicí 98/34/ES 3 zcela odlišné produkty Cannabis dle obsahu a koncentrace a synergií kanabinoidů CBD a THC, viz § 2, písm. f).Dovolujeme si MZ ČR opakovaně upozornit, že v roce 2004 již byly na farmaceutickém trhu EU nejen konopné produkty fy Bedrocan (Nizozemí) a GB Pharmaceutical (Velká Británie).
Proto žádáme vědět, zda je na toto jednání, kdy má jeden produkt, zcela odlišné parametry a hrubě odporující Směrnici 98/34/ES výjimka nad rámec čl. 10. směrnice 98/34 ES apod. Co je na této žádosti pod bodem II nesrozumitelné? Nebo snad body B-D?
Opakujme žádost:
Jakým dokumentem II. A) získala ČR výjimku pro 3 zcela rozličné druhy konopných produktů (podle obsahu CBD a THC) uvedené v definici konopí (konopného produktu) v zákoně o  návykových látkách s obsahem do 0,3% / nad 0,3 %  THC.  II. B) Sdělte, zda je výjimka vyřešena v přístupové smlouvě ČR k EU a sdělte náležitosti. II. C) Sdělte výjimku pro ČR pro možnost pěstování konopí s obsahem do 0,3% THC, nikoliv do 0,2% THC, jak je v EU zákonnou normou. II. D) Sdělte orgán pro registrace genetik konopí s obsahem do 0,3% THC, když konopí do 0,2% THC je dle EU registrováno v tzv. odrůdových knihách.  
Zjednodušeně řečeno: Zcela jiný obsah  kanabinoidních léčivých látek je v celé nadzemní části rostliny Cannabis s vrcholíkem kvetoucím a plodonosným, nebo jen v kvetoucím vrcholíku, nebo jen v plodonosném vrcholíku. Rozdíly mohou být až 100 násobné! Proto žádáme znát, jak toto bylo vyřešeno v přístupové smlouvě k EU či v jiných dokumentech.
Žádáme, aby rozhodnutí MZ ČR k žádosti z 15.1.2014 bylo zasláno poštou i elektronicky, děkujeme.
V Olomouci dne 27.1.2014              Jana Dvořáková, McA, předsedkyně správní rady

Dne 15. ledna 2014 14:59 Kubíková Karla <Karla.Kubikova@mzcr.cz> napsal(a):
Vážená paní,
obdrželi jsme Vaši žádost, kterou jste zaslala na Ministerstvo zdravotnictví ČR dle zákona č. 106/1999 Sb.,  elektronicky na nesprávnou adresu „veřejnost“.  Žádáme Vás o zaslání této Vaší žádosti na elektronickou  adresu ministerstva a to: mzcr@mzcr.cz.
Pokud podáváte žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. jako fyzická osoba, musíte dle tohoto zákona podle § 14, odst. 2 uvést jméno, příjmení, datum narození a adresu Vašeho trvalého bydliště.  Z Vaší žádosti bohužel není patrné, kdo o informace žádá.
Po doručení doplňujících povinných údajů na výše uvedenou elektronickou adresu Ministerstva zdravotnictví ČR, bude Vaše žádost vyřízena dle zákona č. 106/1999 Sb. v zákonem stanovené lhůtě, od data doručení doplněné žádosti o povinné údaje.

S pozdravem

Karla Kubíková
Odbor komunikace s veřejností
Ministerstvo zdravotnictví ČR

Art Language Factory, člen asociace Open Royal Academy, reg. ČR 10. 9. 2008.  IČ: 227 24 303. Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
Vážený pan MUDr. Martin Holcát, MBA
Ministr zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Věc: Upřesnění k žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený pane ministře
a) žádost z 15.1.2014 byla a je adresována na mzcr@mzcr.cz, verejnost@mzcr.cz a nyní i na Karla.Kubikova@mzcr.cz
b) jak bylo a je v záhlaví uvedeno, žádost podává právnická osoba a uvedli jsme a uvádíme všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb.
c) připojte prosím doplňující sdělení k Identifikátoru dokumentu: MZDRX00L449A z 15.1.2014 13:11:45
Děkuji

Jana Dvořáková, McA, předsedkyně správní rady Art Language Factory


Art Language Factory, člen asociace Open Royal Academy, reg. ČR 10. 9. 2008.  IČ: 227 24 303. Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2
mzcr@mzcr.cz, verejnost@mzcr.cz
Věc: Odpověď na žádost MZ ČR ze dne 27.1.2014 č.j. MZDR 2450/2014/TIS
Dne 15.1.2014 jsme podali ministru Holcátovi žádost dle zákona 106/199 Sb.,  kterou k MZ ČR postoupil k vyřízení Úřad vlády ČR a dne 27.1.2014 jsme byli vyzváni, abychom věděli, že žádost číslo I řeší MV ČR (což jsme uvedli a označili červeně) a dále upřesnili bod II žádosti, aniž by bylo sděleno, co je pro MZ ČR nesrozumitelné, když zákon o návykových látkách ještě před vstupem do EU doposud definuje jako jeden konopný produkt v rozporu se Směrnicí 98/34/ES 3 zcela odlišné produkty Cannabis dle obsahu a koncentrace a synergií kanabinoidů CBD a THC, viz § 2, písm. f).Dovolujeme si MZ ČR opakovaně upozornit, že v roce 2004 již byly na farmaceutickém trhu EU nejen konopné produkty fy Bedrocan (Nizozemí) a GB Pharmaceutical (Velká Británie).
Proto žádáme vědět, zda je na toto jednání, kdy má jeden produkt, zcela odlišné parametry a hrubě odporující Směrnici 98/34/ES výjimka nad rámec čl. 10. směrnice 98/34 ES apod. Co je na této žádosti pod bodem II nesrozumitelné? Nebo snad body B-D?
Opakujme žádost:
Jakým dokumentem II. A) získala ČR výjimku pro 3 zcela rozličné druhy konopných produktů (podle obsahu CBD a THC) uvedené v definici konopí (konopného produktu) v zákoně o  návykových látkách s obsahem do 0,3% / nad 0,3 %  THC.  II. B) Sdělte, zda je výjimka vyřešena v přístupové smlouvě ČR k EU a sdělte náležitosti. II. C) Sdělte výjimku pro ČR pro možnost pěstování konopí s obsahem do 0,3% THC, nikoliv do 0,2% THC, jak je v EU zákonnou normou. II. D) Sdělte orgán pro registrace genetik konopí s obsahem do 0,3% THC, když konopí do 0,2% THC je dle EU registrováno v tzv. odrůdových knihách.  
Zjednodušeně řečeno: Zcela jiný obsah  kanabinoidních léčivých látek je v celé nadzemní části rostliny Cannabis s vrcholíkem kvetoucím a plodonosným, nebo jen v kvetoucím vrcholíku, nebo jen v plodonosném vrcholíku. Rozdíly mohou být až 100 násobné! Proto žádáme znát, jak toto bylo vyřešeno v přístupové smlouvě k EU či v jiných dokumentech.
Žádáme, aby rozhodnutí MZ ČR k žádosti z 15.1.2014 bylo zasláno poštou i elektronicky, děkujeme.
V Olomouci dne 27.1.2014              Jana Dvořáková, McA, předsedkyně správní rady

----------------------
 


Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Vaše zpráva ze dne: 7.2.2014 00:12:55 v souboru obsahu zprávy: stížnost/odvolání/po...
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX00LBL0P
Datum zaevidování: 7.2.2014 06:56:01

Art Language Factory, člen asociace Open Royal Academy, reg. ČR 10. 9. 2008.  IČ: 227 24 303. Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Věc: Stížnost/odvolání na MZ ČR dle zákona č. 106/1999 Sb. na nerozhodnutí a obstrukce
Dne 15.1.2014 jsme podali poštou a v souladu s judikaturou, která jednoznačně dovodila, že trestní, civilní či správní úkon, který je podáván elektronicky (datovou zprávou) nemusí být opatřen uznávaným elektronickým podpisem, obsahuje-li potřebné identifikační údaje (viz naposledy rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2013, č. j. 8 Ans 15/2012-34 nebo rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. 12. 2012, č. j. 8 A 52/2012-47, obě rozhodnutí jsou dostupná na webové stránce Nejvyššího správního soudu) jsme podali níže uvedenou žádost dle zákona 106/1999 Sb. také elektronicky. . Níže je uvedena veškerá  komunikace s MZ ČR k věci.
Do dnešního dne nebylo vydáno rozhodnutí MZ ČR. K dílčí části žádosti bylo vydáno jakési sdělení, které je již druhou obstrukcí v řízení.
Žádáme rozkladovou komisi ministra,  aby nařídil žádané informace vydat v souladu se zákonem
Děkuji. Jana Dvořáková, McA, předsedkyně správní rady

dne 6.2.2014

Berte prosím níže uvedené jako stížnost na rozhodnutí MZ ČR


Pokud jsme omylem nechali v emailu patu, kterou tam má pan Dvořák, ještě to neznamená,  toho musíte zneužívat. Nepište nám, co se domníváte a co asi máme na mysli a podobné hloupé spekulace, ale dle co je dle zákona č. 106/1999 Sb. k žádosti nutné odpovědět.
K žádost se vydává rozhodnutí s konkrétní sp. zn. a dalšími náležitostmi včetně citace žádosti
Níže uvedené je odpovědí na celou řadu dalších žádostí, které jsme dosud v rozporu se zákonem neobdrželi, i když je již po termínu.
Děkuj za urgentní vyřízení
Jana Dvořáková, McA
Předsedkyně Art Language Factory


Dne 5. února 2014 8:39 Šebor Václav Mgr. <Vaclav.Sebor@mzcr.cz> napsal(a):

K Vašemu sdělení (viz níže)uvádíme:
ad. II.A) Pokud máte na mysli „obsah“ vyhlášky o předepisování konopí pro léčebné použití – kde se  konkrétně  uvádí % obsah látek THC a % obsah látek CBD, pak se jedná o vyhlášku, která patří do gesce odboru FAR a byla vypracována ve spolupráci se SÚKLem. Zákon č. 167/1998 Sb. - co se týká množství 0,3% THC, tak se toto množství vztahuje jen na tzv. technické konopí a podmínky jeho pěstování, a ne na konopí pro léčebné použití.
ad. II B)Není zcela jasné, co vyplývá z Vašeho dotazu, ale pokud se jedná o vyhlášku o předepisování konopí pro léčebné použití ( vyhl. č. 221/2013 Sb.), ta byla opravdu řádně notifikována v souladu se směrnicí 98/34 ES.
ad II.C) Obsah 0,3% THC se týká technického konopí, EU řeší obsah THC z pohledu dotačních titulů, více sdělí příslušný rezort za tuto komoditu (MZE ČR).
ad II. D) sdělí MZE ČR.
s pozdravem
Mgr. VÁCLAV ŠEBOR
Odbor komunikace s veřejností
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 972 601, gsm: +420 602 451 884
e-mail: vaclav.sebor@mzcr.cz, www.mzcr.cz